Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home3/mehrtebi/public_html/fa/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

حجامت از دیدگاه جناب بوعلی سینا

نوشته شده توسط مدیر در ۰۸/۲۰/۱۳۹۰ – ۶:۲۳ ب.ظ -

حجامت بيشتر از رگ زدن پوست و بخش هاي نزديك پوست را تصفيه مي كند . خون رقيق درحجامت بيشتر از رگ زدن و خون غليظ در رگ زدن بيشتر از طريقه حجامت خارج مي گردد . براي اشخاص تنومند و داراي خون غليظ حجامت فايده زيادي ندارد ز يرا چنانكه شايد و بايد خون را بالانمي آورد و به سهولت خارج نمي سازد .

در اين روش تنها خون رقيق و آن هم به زحمت كشيده مي شود. اندام در اثر حجامت تا اندازه اي ناتوان مي شود . در آغاز ماه نبايدحجامت گرفت، زيرا در آن موقع خلط ها كاهش مي يابند وقت مناسب براي حجامت گرفتن، وسط هاي ماه است كه در آن خلط ها به تبعيت از روشنايي ماه برانگيخته مي شوند و مغز در آن مواقع خود را بيشترتصفيه مي كند و آب رودخانه ها از جزرومد بيشتر بهره مي برند .

تاثير عوامل جوي و كيهاني از دورانهاي كهن مورد توجه بوده ولي متاسفانه در چند دهه اخير مانند بسياري از مباني علمي طب قديم به بوته فراموشي سپرده شده بود. آنچه مسلم است نيروي جاذبه ماه بر روي آب در سطح زمين اثرگذاشته و اين اثر مقدار كم مايعات ازجمله خون و ديگر مايعات موجود در بدن را نيز تحت تاثير خود قرار ميدهد. به نظر ميرسدكه ماه در هنگام قرص كامل (اواسط ماه) بر روي خون جاري در عروق اثر گذاشته و آنرا برميانگيزاند و همين امر است كه به خروج بهتر آن در هنگام حجامت كمك مينمايد. بدانكه مناسب ترين موقع حجامت در موقع روزساعت دو تا سه است . كسي كه خونش غليظ نيست نبايد  بعد از حمام گرفتن حجامت گيرد . كسي كه خون غليظ دارد حتماً بايد قبل از حجامت به حمام رود و يك ساعت بعد از حمام گرفتن حجامت بگيرد.

بيشتر مردم دوست ندارند حجامت را از بخش هاي جلوئي تن ( “جلويي سر (پيشاني) ”  بگيرند و مي ترسند به حس و هوش آن ها آسيبي برسد . اگر حجامت بر گودي پشت گردن بر شاخه چهار اندام انجام پذيرد فوايد زير را در بر دارد . گرانباري دو ابرو و سنگيني پلك ها را از بين مي برد، گرمي چشم را رفع مي كند، چرك كنار چشم را از ميان برمي دارد و بوي بد دهان را مي زدايد. اگر حجامت گرفتن بر قسمت هاي بالايي ميان كتف باشد كه بقيه باسِلِيق در آنجا است براي بيخ كتف و بازو (منكب) و گلو سودمند است ( “سودمندي حجامت در بين تيغه هاي شانه (بين دو كتف) همانند سودمندي فصد وريد باسيليق است. اين نوع حجامت سبب تخفيف درد گلو و شانه ميشود” . ). هرگاه حجامت بريكي از دو رگ پشت گردن كه در امتدادقيفال هستند قرار گيرد ( “سودمندي حجامت در طرفين گردن همانند فصد وريد سفاليك Cephalic vein است” . ) در زدودن حالت لرزه در سر و براي اندام هاي سرمانندرخسار، دندان، دندان آسيا، گوش ها و چشم ها، گلو و بيني فوايدي در بر دارد. اين درست است كه مي گويند اگرحجامت بر گودي پشت گردن انجام شود كندذهني وفراموشكاري ايجاد مي كند، زيراقسمت هاي عقبي مغز محل تمركز يادآوري ها است و بر اثر حجامت ناتوان مي شود ( “حجامت در پشت گردن (قفا) سبب تضعيف حافظه ميشود. راهنما، پيشوا و حامي ما حضرت محمد كه صلوات بر او و خاندانش باد فرموده است كه محل حافظه در قسمت پسين مغز است و حجامت در اين بخش سبب كندي حافظه ميشود” . ). حجامت بر منكب (بين دو كتف )، دهانه معده را با ناتو اني مواجه مي سازد و حجامت بر رگ هاي پشت گردن (اخدع) لرزش سرببار مي آرد . پس بايد حجامت گودي گردن را كمي پايين تر و حجامت بر قسمت هاي بالايي ميانه كتف را كمي بالاتر گرفت ( 306 )، مگر اين كه هدف از آن درمان خونريزي و سرفه باشد كه در اين صورت بايدپايين تر صورت گيردنه بالاتر. حجامت بر قسمت هاي بالايي ميان دو كتف و حجامتي كه در ميانه ران ها گذاشته مي شود . براي بيماري هاي خوني سينه، ربو و برونشيت خوني مفيد است ليكن ناتواني معده و خفقان به دنبال دارد ( “حجامت بين دوكتف در درمان هموپتيزي و برونشيت هموراژيك مفيد است ولي سبب تضعيف معده ميشود و تپش قلب بوجود ميآورد” .) حجامت بر ساق مشابه رگ زدن است (  ” حجامت در نرمي ساق پا (در قسمت تشكيل شده از عضلات ركبي و دوقلو) همانند حجامت در بين دو كتف است” ) و تقريباً كار همان را انجام مي دهد، خون را تصفيه مي كند و خون حيض را ريزش مي دهد . حجامت بر ساق درزنان رنگ پريده وپف كرده كه داراي خون رقيق هستند بهتر از نيشتر زدن به صافن است. همچنان كه گويند : گرفتن حجامت بر برآمدگيهاي پشت گوش و جلوي ( “حجامت در پشت و بالاي سر”  ) سر براي جلوگيري از درهم شدن عقل و سرگيجه خوب است . برخي پنداشته اند كه از سفيد شدن زودرس موها هم جلوگيري مي كند. گمان مي رود اين پندار صحيح باشد . آري اين عمل در برخي ازتن ها تاثير دارد و در برخي بي تاثير است ( “بنا به اعتقاد عده اي پيري زودرس را به تاخير مياندازد. اگر چنين باشد موارد آن نادر است ولي در اكثر موارد باعث پيري زودرس ميشود” .). اين حجامت در بيشتر اشخاص سبب سفيدگشتن زودرس موها مي شود همچنين حجامت بر برآمدگيهاي پشت گوش جهت جلوگيري از بيماري هاي چشم مانند گري و جوش ها بسيار نافع است ( “حجامت اين قسمت براي بيماريهاي چشمي مانند جوشهاي چشم، كراتيت تاولي و استافيلوما مفيد است” . ) ليكن احتمال دارد كه به ذهن و قوه ادراك زياني برساند و كندفكري، كودني، فراموشكاري و بيماري هاي مزمن ببار آورد . اين نوع حجامت براي  شخاصي كه چشمشان آب مرواريددارد خوب نيست، مگر در موقعي كه انجام آن اجباري باشد كه شايد در آن حال زياني در بر نداشته باشد. حجامت بر زير زنخ براي دندان ها، رخسار و گلو مفيد است و سر و آرواره ها را تصفيه مي كند. حجامت برناحيه كمر (قطن) براي دفع دمل هاي ران، گري ران و جوش هاي آن سودمند است و براي بيماران نقرس، بواسير، پاغُر، بادهاي مثانه و زِهدان و خارش پشت فايده دارد . اگر اين نوع حجامت با آتش باشد چه پوست راتيغ بزني و چه تيغ نزني، سودمند است . اما اگر بادكردگي نباشدتيغ زدن با نوك كارد مفيدتر است . تيغ نزدن در مواردي مانند از بين بردن باد سرد در محلّ حجامت و در ساير قسمت هاي بدن سودمندتر مي باشد. حجامت بر ران ها، چنانچه در قسمت جلوباشد در موارد آماس كردگي بيضه و دمل هاي ران وساق سودمند است و اگر در عقب ران ها باشد در موارد دمل ها و خراج هاي دوسرين بهره رسان مي باشد. اگرحجامت در پايين زانو انجام گيرد بر اي از بين بردن تپش زانوكه بر اثر خلط هاي زياد به وجود آمده است ( حجامت بر پشت زانو موقعي كه براثربرخي ازاخلاط گرم ناراحتي در مفصل زانو ايجاد شده باشد مفيداست” .) و دمل هاي بدخيم و زخم هاي مزمن درساق وپامفيد مي باشد . حجامت برقوزك پابراي حا لات بندآمدن خون حيض، عِرق النَسا و نقرس فايده دارد. حجامت بدون تيغ زدن بر پوست ماده را از مسير خودش مي كشاند، مانند اين كه آن را بر پستان مي گذارند تا ريزش خون حيض را باز دارد (حجامت خشك به منظور هدايت جريان ماده به جهت مخالف بكار ميرود مانند حجامت پستان به منظوركنترل خونريزي قاعدگي” .). گاهي نيز اين روش براي آن است كه ورم ژرفانشين را به سطح بكشاند تا درمان آن قابل دسترسي باشد. حجامت. بدون تيغ زدن بر پوست گاهي بمنظور انتقال دادن ورم از اندام باارزش تر به اندام بي ارز ش است كه در جوارآن قرار دارد، گاهي نيز براي گرم كردن اندام وكشاندن خون به سوي آن است و منظور ان است كه بادهايش را از بين ببرند . حجامت برخي مواقع نيزجهت باز گرداندن اندامي كه از جاي خود كنار گرفته است گذاشته مي شود، همانطور كه در بيماري قيله ( منظور فتق بيضهاي (Scrotal hernia) ميباشد.) رخ مي دهد . گاهي نيزحجامت براي آرامش درد است، همچنان كه در حالات بيماري قولنج سخت، بادكردگي شكم، درد زِهدان كه از حركت خون حيض بويژه دردختران روي مي دهد، آن را بر ناف مي گذارند. در حالات بيماري عِرق النَسا و دررفتگي مفصل ران، حجامت را بر سرين مي گذارند. حجامت برميان هر دو زانو براي زانوها، ران ها، بواسير، قيله و نقرس مفيد است. گذاشتن حجامت بر مقعد مواد را از تمام تن و حتي از سرنيز مي كشد، براي روده ها مطلوب و درعارضه تباه شدن . حيض شفابخش است و بدن راسبكبار مي كند (براي برطرف كردن درد بواسير نيز توصيه شده است” )

 حجامت همراه تيغ زدن سه فايده دارد

  •  مواد را از همان اندام كه زيرحجامت است بيرون مي آورد.
  •  نمي گذارد گوهر روان (مايعات حياتي ) كه همراه تخليه خلط ها بيرون مي آيد خارج شود و گوهر آن روان را در جاي خود باقي مي گذارد.
  •  اندام هاي اصلي را از تخليه دور مي دارد ( اندامهاي اصلي را تحت تاثير قرار نميدهد و نتيجتا سبب اختلالات شديد اين اندامها نمي گردد” .)

 كسي كه تيغ مي زند بايد آن را چنان ژرف بزند كه مواد را از پايين به بالا بكشد . اگر اتّفاقا محل حجامت ورم كرد و بركندن آن دشوار شد، پارچه قماش و يا اِسفَنجي را در آب ولرم مايل به گرم خيس مي كنند و از همان شروع حجامت گذاشتن آن را بر پيرامون محل حجامت مي گذارند . چنين حالتي غالبا موقعي پيش مي آيد كه حجامت را به منظور بند آوردن خونريزي حيض و بيني بر اطراف پستان مي گذاريم . از اين روي نبايد بادكش را برخود پستان گذاشت. وقتي محل حجامت گذاشتن را چرب كردي، حجامت را فوراً بگذار و بي درنگ شروع به خراش دادن كن . در اولين باركه حجامت مي گذاري، بايد حجامت سبك باشد و زودبركنده شود، بعدبه تدريج طول بده و باز هم زمان را طولاني تركن . غذاي كسي كه از وي حجامت مي گيرندبايد يك ساعت بعد از حجامت شروع شود . بچه را مي توان در دو سالگي حجامت كرد . بعد از شصت سالگي گرفتن حجامت به كلّي ممنوع است . حجامت در قسمت هاي بالايي بدن مانع سرازير شدن مواد به قسمت هاي پايين مي شود . كسي كه داراي مزاج صفراوي است بايد بعد از حجامت، اناردانه، آب انار، آب هندبا (نوعي كاسني) با شكر و كاهو و سركه بخورد.

منبع: قانون، کتاب اول، بخش ۴

http://tebeparsi.blogfa.com/


فرستاده شده در حجامت | بدون نظر

ارسال نظر